GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Uživatelé SOS tlačítka SeniAngel poskytují „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ (viz níže) v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.


Souhlas se zpracováním osobních údajů


V souvislosti s vedením uživatelského účtu jsem udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů a to jméno i příjmení, bydliště, adresu elektronické pošty, údajů o poloze SOS tlačítka SeniAngel, telefonního(ních) čísla(el) na které(á) SOS tlačítko SeniAngel posílá SMS zprávy přes SMS bránu, nebo ze kterých je možné se na SOS tlačítko SeniAngel dovolat (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) za účelem realizace práv a povinností souvisejících s vedením uživatelského účtu.

Své osobní údaje jsem poskytl(a) společnosti FT Technologies a.s., U Sokolovny 253, 583 14 Bohuňovice, IČ 26833620, doručovací adresa: Chválkovická 82, 772 00 Olomouc, adresa elektronické pošty: info@seniangel.eu (dále jen „správce“), a to na dobu neurčitou, pokud nebylo stanoveno jinak.

Své osobní údaje jsem uvedl(a) dobrovolně, správně a pravdivě, kdy o jejich změně jsem povinen(a) správce bez zbytečného odkladu informovat.Beru na vědomí, že:

 • správce může zpracováním mých osobních údajů pověřit třetí osobu – zpracovatele,
 • osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou,
 • osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to písemně nebo elektronickou poštou na adresu správce, přičemž beru na vědomí, že v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, kterou jsem se správcem uzavřel(a), je oprávněn mé osobní údaje zpracovávat i nadále po dobu jejího trvání,
 • požadovat po správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, žádat si kopie těchto údajů,
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace,
 • požadovat po správci výmaz osobních údajů, přičemž beru na vědomí, že v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, kterou jsem se správcem uzavřel(a), je oprávněn mé osobní údaje zpracovávat i nadále po dobu jejího trvání,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

Souhlasím se:

 • zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami správce na mou elektronickou adresu.
 • ukládáním tzv. cookies na můj počítač.
SeniAngel
FT Technologies a.s.
Tel.: +420 588 118 318
Email: info@seniangel.eu

Sídlo: U Sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice
Koresp. adresa: Chválkovická 82, 772 00 Olomouc

IČ: 26833620
DIČ: CZ26833620
DS: nr9d7bu